Doelstelling en beleid

De stichting heeft als doelstelling het bevorderen van gelovig onderwijs, vorming en opvoeding binnen de Traditie van de Rooms-Katholieke Kerk in trouw aan haar Leergezag, zonder daarbij het maken van winst te beogen.

Deze doelstelling brengt de stichting in de praktijk door:

  • Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van de doelstelling van de stichting binnen Nederland;
  • Het ondersteunen van ontwikkelingen passend binnen de doestelling met raad en daad, dwz dat ondersteuning met adviezen door leden van de stichting belangeloos worden verschaft en dat financiële ondersteuning ter stimulering van particuliere initiatieven waar nodig en binnen de grenzen van de financiële vermogens van de stichting worden verleend;
  • Aanvragen voor financiële ondersteuning van particuliere en/of kerkelijke initiatieven worden beoordeeld.

Kerngegevens

  • RSIN: 007602066
  • Adres: Emmastraat 7, 1211 NE Hilversum
  • Rekeningnummer: NL85 ABNA 0614 9528 40
  • Telefoonnummer: 035 – 624 74 15

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: J.P.M. Dresmé
  • Secretaris: I.W. Tilma
  • Penningmeester: C.I. Brügemann

Stichting De Ezel van Bileam heeft geen personen in loondienst. Conform hetgeen is vermeld in de statuten van de stichting voert het bestuur haar taken onbezoldigd uit.

Jaarrekening